1tv

 
1TV 10pm News 25.07.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک گوینده فردین امینی.
 
 
1TV 10pm News 24.07.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک گوینده نصرت منصور.
 
 
1TV 10pm News 17.07.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک گوینده فردین امینی.
 
 
1TV 10pm News 10.07.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک گوینده نصرت منصور.
 
 
Kabul Attack on 1TV CCTV camera footage لحظات انفجار خونین کابل از دوربین های امنیتی تلویزیون یک #Kabul #Afghanistan.
 
 
خبرهای شامگاهی افغانستان.
 
 
خبرهای 5:30 افغانستان.
 
 
1TV 10pm News 21.20.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک.
 
 
1TV 10pm News 18.07.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک گوینده نصرت منصور.
 
 
خبرهای شامگاهی افغانستان - سه شنبه سوم اسد Afghanistan Dari/Farsi News Tuesday 25 July 2017.
 
 
1TV 10pm News 22.20.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک گوینده نصرت منصور.
 
 
خبرهای شامگاهی افغانستان - دوشنبه دوم اسد Afghanistan Dari/Farsi News Monday 24th July 2017.
 
 
د افغانستان پښتو خبرونه.
 
 
Kabul Attack on 1TV CCTV camera footage لحظات انفجار خونین کابل از دوربین های امنیتی تلویزیون یک #Kabul #Afghanistan.
 
 
د افغانستان پښتو خبرونه.
 
 
Magnificent Century Kosem- Saturday To Friday 9:00 PM Village Girl - Saturday to Thursday 7:00 PM Wild Skin - Saturday to Thursday 6:00 PM ...
 
 
1TV 10pm News 19.07.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک گوینده فردین امینی.
 
 
1TV 10pm News 23.07.2017 خبرهای ده شب تلویزیون یک گوینده خبرفردین امینی.
 
 
د افغانستان پښتو خبرونه.
 
 
بخش از برنامه گلبانگ تلویزیون یک که در بخش کمره مخفی با آقای صدیق صدیقی شوخی رسانه اجرا شد.